מחשבון משכנתא

מחשבון המשכנתא של לאומי למשכנתאות מאפשר לך לחשב את ההחזר החודשי הצפוי או את סכום ההלוואה שבאפשרותך לבקש.

אנחנו מעוניינים לחשב את:

המחשבונים הינם סימולציה בלבד, החישובים במחשבון מתייחסים להלוואות שקליות בריבית שאינה משתנה לאורך תקופת ההלוואה, ובהתאם לנתונים שהוזנו על ידכם. החישובים לעיל עשויים להשתנות וזאת בין היתר בהתאם לשינויים בריבית, למדד כפי שיהיה בפועל, לתשלומים נלווים (כגון ביטוחים, עמלות, ריבית פיגורים) וכיו"ב, ואינם מחייבים את הבנק להעמיד את ההלוואה בפועל או להעמידה, ככל שתועמד, בתנאים ו/או בריביות שהוזנו. אישור ההלוואה והמסלולים השונים ותנאיהם ייקבעו בהתאם לקריטריונים הנהוגים בבנק, כפי שיהיו מעת לעת. תנאי ההלוואות המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק. הסכומים המוצגים מעוגלים לשקל הקרוב.