מחשבון זה מאפשר לך לבחון שילוב של הלוואות בשיטות החזר שונות.

 
בחר מסלול שיטת החזר מטבע שער לתאריך:
סכום ההלוואה
משך ההלוואה
ריבית שנתית
החזר חודשי
שקל
שקל
שקל
שקל
סה"כ בשקלים:   0
   
קבל הצעה למשכנתא
החישוב אינו לוקח בחשבון שינויים במדד, בריבית ובתשלומים נלווים (כגון ביטוחים, עמלות, ריבית פיגורים וכו').
כל החישובים הינם סימולציות בלבד, ואינם מחייבים את הבנק בהעמדת ההלוואה או באופן החישוב.
אישור ההלוואות והמסלולים השונים ותנאיהם בהתאם לקריטריונים של הבנק. תנאי ההלוואות המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק.
-בהלוואות פריים, חישוב סכום ההחזר החודשי (בהתייחס למרכיב הריבית) נעשה על פי חישוב מספר ימים בחודש ממוצע במהלך שנה קלנדרית. לפיכך, סכום התשלום החודשי שייגבה בפועל ישתנה בהתאם למס' הימים בחודש הספציפי אליו מתייחסת הגבייה.
-הריבית בהלוואת מט''ח תחושב לפי מספר ימים בפועל מחולק ב-360 כפול שיעור הריבית בהלוואה. על כן בתקופה של 365 או 366 ימים (בהתאם למספר הימים שבשנה הרלוונטית) תשתנה הריבית בהתאם.